مدیر عمرانی

نام و نام خانوادگی: مهندس فریدون ادهمی

سمت: مدیر عمرانی دانشگاه