اداره تاسیسات و نگهداری

نام و نام خانوادگی: مرتضی عیدی

سمت: رئیس اداره تاسیسات و نگهداری