مدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی

نام و نام خانوادگی : آرش باقری

Email: a.bagheri@iauba.ac.ir

آشنای مختصری با لیست آزمایشگاه های فعال در حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه:

-آزمایشگاه میکروبیولوژی-فیزیولوژی
-آزمایشگاه هیدرولیک
-آزمایشگاه شیمی آلی . شیمی معدنی
-آزمایشگاه ژنتیک
-آزمایشگاه زمین شناسی . سنگ شناسی
-آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
-آزمایشگاه بتن
-آزمایشگاه مقاومت مصالح
-آزمایشگاه مدار الکتریکی / مدار الکترونیکی
-آزمایشگاه مدار مجتمع
-آزمایشگاه مدار مخابراتی
-آزمایشگاه مکانیک خاک
-آزمایشگاه معماری کامپیوتر / مدار منطقی
-آزمایشگاه نقشه خوانی و علوم زمین
-آزمایشگاه زمین شناسی اپتیک
-آزمایشگاه پراتیک
-آزمایشگاه فیزیک الکتریسته
-آزمایشگاه فیزیک حرارت/مکانیک
-آزمایشگاه فیزیک اپتیک
-آزمایشگاه فسیل شناسی و بلور شناسی
-آزمایشگاه کنترل خطی
-آزمایشگاه آناتومی
-آزمایشگاه شیمی – بیوشیمی
-آزمایشگاه گیاه شناسی
-آزمایشگاه میکروبیو لوژی
-آزمایشگاه PLC
-آزمایشگاه شیمی- فیزیک و تجزیه
-آزمایشگاه روان شناسی تربیتی
-لابرتوار زبان