- چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۴۰۲

رسالت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

دانشگاه ها نبض حیاتی علم، نوآوری و آموزش جوامع را در اختیار دارند. تربیت نیروی متخصص و معرفی زمینه های جدید علوم برای بهبود کیفیت زندگی مردم از وظایف اصلی دانشگاه ها می باشد. از دیگر سو، ارتباط موثر و مفید بین جامعه و صنعت با دانشگاه ها جهت ایجاد صنایع جدید و رفع مشکلات صنایع موجود ضروری می باشد.