دفتر ارتباط با صنعت

حوزه فعالیت های دفاتر ارتباط با صنعت واحدهای دانشگاهی

۱- کارآموزی ، کارورزی و بازدیدهای علمی وتحقیقاتی
۲-دریافت سهمیه کارآموزی ، نظارت برنحوه انجام آن وگزارش به معاونت پژوهشی
۳-برگزاری سمینارها، همایشهای علمی ، نمایشگاهها و بازدیدهای علمی تحقیقاتی
۴-همکاریهای علمی وتحقیقاتی:
الف -برآورد نیازها، مشکلات ومسائل صنعت ، همچنین بررسی امکانات موجود درصنایع جهت تحقیقات دانشگاهی
ب -ایجاد بانک اطلاعاتی وانفورماتیک از پتانسیل های موجود دردانشگاه وصنایع
ج -تبادل اطلاعات علمی وفنی بین دانشگاه وصنعت ونیز ایجاد کمیته های تخصصی متشکل از مسئولین ، صاحبان صنایع وکارشناسان دانشگاه.
۵-انعقاد تفاهم نامه  آموزشی و تحقیقاتی فی مابین دانشگاه وصنعت
۶ -عقدقراردادوجذب پروژه های صنعتی ، تحقیقاتی وخدماتی فی مابین دانشگاه وصنعت
۷ -برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقای سطح کیفی اطلاعات دانشجویان وشاغلین دانشگاه

 

مسئول دفتر ارتباط با صنعت

-  سرکار خانم فروغ زاهدی