اولویت های پژوهشی

پروژه های پژوهشی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی 1401

اولویت های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه (سال 1401)

فراخوان پژوهشی در خصوص سیاست های کلی رفاه و تامین اجتماعی1401

اولویت های پژوهشی شرکت نفت ستاره خلیج فارس

طرح ملی گرنت جوانه 3 (حمایت از پایان نامه ها و رساله های فناورانه و بازار محور)

نیازمندی های پژوهشی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان در سال1401

اولویت های پژوهشی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان در سال1401

اولویت های پژوهشی شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

 اولویت های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه 

اولویت های پژوهشی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان

اولویت های پژوهشی وزارت نیرو

فرصت مطالعاتی وزارت نیرو

حمایت از پایان نامه ها توسط شرکت گاز پالایش گاز سرخون و قشم

 

اولویت های پژوهشی گذشته

حمایت از پایان نامه های فناورانه توسط پارک علم و فناوری استان هرمزگان

حمایت از پایان نامه های فناورانه توسط پارک علم و فناوری استان هرمزگان

اولویت های پژوهشی کمیته امداد امام خمینی (ره)

اولویت های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین در سال 1400

فرم خام پیشنهاده برای اولویت های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین در سال 1400

اولویت های پژوهشی اداره کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان

فرم خام پروپوزال اولویت های پژوهشی اداره کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان