کرسی های برگزار شده

ردیف عنوان کرسی تاریخ برگزاری 
1 کرسی ترویجی با عنوان آموزش رحمت محور 1399
2 کرسی ترویجی با عنوان واکاوی نقش زنان در نظام آموزشی هرمزگان در دوران پهلوی 1400/03/30
3 کرسی ترویجی با عنوان احکام امتنانی زنان در خانواده 1400/03/30
4 کرسی ترویجی با عنوان آسیب شناسی ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی 1400/04/12
5 کرسی ترویجی با عنوان احیای نظام طلبگی در دانشگاه ها 1400/05/20
6 کرسی ترویجی با عنوان کرونا امتحان یا عذاب الهی؟ 1400/09/24
7 کرسی ترویجی با عنوان آیا روانشناسی اسلامی علم است یا نه؟ 1400/10/01
8 کرسی ترویجی با عنوان بیماری های قلبی، ورزش و فعالیت بدنی 1400/10/11
9 کرسی ترویجی با عنوان ارائه ی الگوی مطلوب مدیریت جهادی در نظام مدیریت آموزش عالی مبنی بر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی 1400/10/18
10 جایگاه اخلاق در مثنوی معنوی 1400/10/22
11 کرسی ترویجی با عنوان طراحی مدل اعمال نقش هویت ملی در چهارچوب تدریس اثربخش زبان انگلیسی در مدارس ایران 1400/10/22
12 احیای حکمت ورزی در نظام تعلیم و تربیت 1401/02/07
13 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی و هیجانی -دانشجوی دکتری 1401/04/16
14  بررسی صورت های مالی بهبود یافته 1401/06/21
15 ضرورت بهینه سازی صورت های مالی 1401/06/21