معاونت دانشجوئی، فرهنگی

نام و نام خانوادگی: محمود صباحی زاده

سمت: معاون دانشجوئی و فرهنگی واحد بندرعباس

شماره تماس مستقیم معاونت: ۰۷۶۳۳۶۷۰۲۴۱

تماس از طریق تلفنهای عمومی دانشگاه : ۴-۰۷۶۳۳۶۶۵۵۰۰  داخلی : ۱۰۴۰

مشاهده رزومه

Email: sabahizadeh@iauba.ac.ir