امور مشمولین و نظام وظیفه

نام و نام خانوادگی: طاهره عباس زاده
سمت: مسئول امور مشمولین و نظام وظیفه


شرح وظایف امور مشمولین:
این قسمت مسئولیت کنترل و تعیین وضعیت داوطلبان ورود به دانشگاه را از نظر مشمولیت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر به عهده دارد.
۱-  تهیه معافیت تحصیلی برای داوطلبان مجاز برای ورود به دانشگاه.
۲-  معرفی دانشجویان انصرافی یا اخراجی و یا فارغ التحصیل به نظام وظیفه.
۳-  تایید درخواست های خروج ازکشور دانشجویان عازم به سفرهای زیارتی ، ماموریتهای علمی و مسابقات ورزشی .
۴- درخواست افزایش سنوات تحصیلی جهت مشمولانی که کمیسیون موارد خاص آموزش با افزایش سنوات ایشان موافقت نموده است
۵- بررسی و تایید اصالت کارتهای معافیت پزشکی و سایر معافیت ها
۶-  همکاری و هماهنگی لازم با معاونت وظیفه عمومی استان هرمزگان در مورد دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیل.